Reklama

Luscherům psychologický barevný test

Známý švýcar­ský psycholog Max Lůscher, jenž s bar­vami dlouhá léta pracoval, sestavil test, který umožňuje, aby se člověk pomocí barev vyznal sám v sobě. Test nabízí cha­rakteristiku osmi barev. Aby se dosáhlo průkazného výsledku, doporučuje se, aby si každý předem vybral barvu, která se mu momentálně líbí a nelíbí, přitahuje ho a odpuzuje. Jestliže skutečně chcete sami sebe otestovat, nenechte se ovliv­nit tvary či věcmi, které vám určitou bar­vu připomínají, volte pouze barvu, jedině tak se o sobě něco dozvíte!

ČERVENÁ

Preferujete-li červenou při výběru ob­lečení, doplňků a podobně, znamená to, že usilujete o úspěch. Velmi pravděpo­dobně jste velice energičtí, máte spous­tu nápadů, zvládáte více činností souběž­ně a fyzická i psychická námaha vás od plánu, který máte v hlavě, nemůže nikdy odradit. Máte silnou vůli, dokážete se rychle rozhodovat a jste vždy připraveni k akci. Usilujete ale o dominantní posta­vení. Proto se v určitých situacích, když se věci neodehrávají tak, jak jste očeká­vali, můžete chovat poněkud agresivně. Máte egocentrické sklony, ale jste důvě­řiví a city hrají ve vašem životě význam­nou roli. Jste schopni vášnivě milovat, ale i slepě nenávidět. Jestliže jste nedo­sáhli postavení, o které jste usilovali, ur­čitě se za tím skrývá vaše netrpělivost, nedůslednost a tvrdohlavost.

Nesnášíte-li červenou, znamená to, že jste unavení až vyčerpaní nebo líní a ne­chce se vám měnit pohodlí za něco nezná­mého.

Reklama

MODRÁ

Oslovuje-li vás modrá barva, asi jste ci­tově založení a vztahy a kontakty s oko- lim jsou pro vás velmi důležité. Preťeru- jete-li tmavomodré odstíny, znamená to, že jste nevyzpytatelní. Světle modré na­opak vypovídají o dobromyslnosti. Celko­vě jste vstřícní, ale tvrdohlaví. Umíníte-li si něco, těžko vám to někdo rozmluví. Hluboko uvnitř jste sobci, ale dokážete se kontrolovat a ovládat. Raději pozoru­jete, než zasahujete, a obvykle dáváte vě­cem volný průběh. Velký význam pro vás má duchovní život a klid.

Není-li vám modrá příjemná, asi se na­cházíte ve stavu neklidu, rozrušení nebo jste s něčím nespokojení. Vypovídá to o tom, že jste se dostali do situace, kdy ně­kdo nebo něco omezuje vaši osobní svobo­du, na kterou jste velice citliví.

ZELENÁ

Je-li zelená vaše barva, určitě jste se­bevědomí. Ve svém jednání jste spíše lo­gičtí, racionální a důslední. Neradi ris­kujete, každý krok máte vždy dobře promyšlený a jdete především za jisto­tou, pokud musíte podstoupit nějakou změnu. Jste velice citliví na osobní pozi­ci, kterou si žárlivě střežíte. Také jste ma­ximálně spolehliví, obzvlášť v péči o ro­dinu.

Není-li vám zelená příjemná, zřejmě máte zraněnou ješitnost a ztrácíte víru v sebe sama. Máte-li navíc špatnou náladu, může to znamenat, že nejste uprostřed věcí, o které jste usilovali, a cítíte se zneuznáni.

HNĚDÁ

Promlouvá-li k vám hnědá, znamená to, že nemáte rádi komplikace a dává­te vždy přednost jednoduššímu průběhu věcí. Pravděpodobně je pro vás nejdůle- žitější domácí krb, rodina a vztahy.

Nesnášíte-li hnědou, asi jste v období, kdy se přeceňujete a máte se příliš rádi. Asi máte také vypracovanou stupnici, kde je vše seřazeno podle důležitosti, ale až za vámi. Je též možné, že v tuto chvíli vás fas­cinují příběhy velkých osobností, o kterých čtete, slyšíte nebo je vídáte na obrazovce, a domníváte se, že jste obětí nějaké schvál­nosti, jež vám brání vychutnat si plně ra­dosti života a světa.

ŽLUTÁ

Máte-li v oblibě žlutou, jste optimista. Je to znamení intelektuálů a idealistů. Pa­tří k nim také lidé citové založení a ti, kteří se často pohybují ve světě iluzí. Jsou to obvykle lidé, kteří žijí ve svém vlast­ním světě a často se dostávají do kon­fliktů s tím skutečným. Překypují energií i nápady, ale někdy je může vyvést z míry maličkost či hloupý drb. Vypadají klidně a vyrovnaně, ale za touto maskou se scho­vává vnitřní napětí a neklid.

Nesnášíte-li žlutou, zřejmě prožíváte ně­jaké velké zklamání nebo jste zklamali sami sebe. Nevěříte lidem kolem a hodně věcí vás přestalo bavit. Třeba jste přecenili vlastní síly a dostali se do situace, se kte­rou se musíte sami vypořádat, aby se věci mohly změnit k lepšímu.

ČERNÁ

Volíte-li černou, znamená to, že máte sklon k nekonvenčním věcem. Je to bar­va nesmiřitelnosti, tvrdosti i extrémů a svědčí o silném charakteru. Takoví lidé dají ruku do ohně pro své zásady, jež bý­vají velmi pevné.

Nesnášíte-li černou, asi jste maximalista. Rozhodnost vám asi nechybí, ale neumíte dělat kompromisy, i kdyby vám byly ku pro­spěchu, a určitě kvůli tomu hodně ztrácíte.

FIALOVÁ 

Cítíte-li se doma ve fialové, určitě vás přitahuje tajemno, záhady a mystéria. Nesnášíte průměrnost, nemáte rádi zá­vazky a stůj co stůj bráníte vlastni svo­bodu. Motorem vašich činů a pohnutek je intuice, předtuchám ze zásady dává­te přednost před racionalitou. Fialová je znamení senzibilů a umělců surrealismu. Pro všechny ovšem platí, že jsou milovní­ky krásy a rozkoše.

Není-li fialová podle vašeho gusta, jste re­alisté, velice pragmaticky naladění.

ŠEDÁ

Je-li šedá vaše barva, znamená to, že jste bdělí, uzavření a „brousíte“ vlastní inteligenci. Snažíte se předcházet napětí a ovládat emoce. Rozhodně se nevypla­tí vás podceňovat: jste stále ve stavu se­beobrany a s rozhodováním nespěcháte - vždy si počkáte na reakce ostatních.

Odmítáte-li šedivou, znamená to, že máte obavy, abyste o něco důležitého ne­přišli nebo abyste nezmeškali chvíli, na kte­rou sázíte a spoléháte. Je to ale také zna­mení, že v sobě máte napětí.

Vička Gančeva - časopis Spirála

Reklama

Komentáře

Vladislav Vančura (St, 27. 2. 2013 - 14:02)
Růžová barva je barva selat.
Jana (Čt, 4. 4. 2013 - 11:04)
A co oranžová? Mám ji považovat za směs žluté a červené??
:) (Čt, 4. 4. 2013 - 11:04)
Co vím, tak oranžovou barvu nosí buddhističtí mniši, takže to bude taková meditační
Drahomíra Kvas… (Út, 6. 8. 2013 - 23:08)
Růžová barva je barva...Vtipné
V čele (St, 4. 9. 2013 - 21:09)
Zástupu vaší barevné škály vykřikuje zelená! Za zelenou hned fialová,zádušníci mají sjezd.Oranžová barva je barva tannegerrů , neboli rváčů, tam je každá rada velmi drahá, oranž vytváří hnis/žlutá/ , smíšený s krví!
Pavel (St, 14. 12. 2016 - 12:12)
Věřím, že barvy o vás něco řeknou, ale přijde mi to vágní. Zkoušel jsem řadu osobnostních testů a jediný, který se docela trefil byl tento https://www.airjobs.cz/web/candidate/poznej-sam-sebe
Daniel Hlas (Pá, 23. 8. 2019 - 16:08)
Psychodiagnostické metody založené na barvách byly brzy zpochybněny a minimálně v zahraničí jsou chápány jako nejméně spolehlivě psychologické testy vůbec. Testy založené na barvách nikdy nedokázaly svou funkčnost a už dávno by se neměly vůbec využívat. Na internetu se o nich bohužel často píše, ale nenechte se mýlit, nemají prakticky žádnou vypovídající hodnotu
Reklama