Smyslová aktivizace - šance na aktivní a důstojné stáří

Kdo z nás by si nepřál prožít stáří důstojně, být svému okolí co nejdéle prospěšný, nikoliv na obtíž. Jenže realita je taková, že až 120 tisíc seniorů v České republice trpí demencí, v zemích Evropské unie odhady hovoří o 7,3 milionu lidí s tímto nevyléčitelným onemocněním. Nejčetněji je demence zastoupena u Alzheimerovy choroby, a to asi šedesáti procenty. Častěji přitom bývají postiženy ženy. V kontextu těchto neradostných čísel je velkou nadějí Smyslová aktivizace.

Smyslová aktivizce je metoda zaměřená na seniory trpící demencí, jejímž cílem je podpořit a co nejdéle zachovat jejich samostatnost a soběstačnost. Klíčovými pojmy jsou respekt, úcta a láska.

Myšlenka Smyslové aktivizace (Sensorische Aktivierung) pochází z Rakouska, v České republice je její neúnavnou průkopnicí Hana Vojtová. „Před osmi lety jsem nastoupila jako ředitelka do domova seniorů, ve kterém se s lidmi s demencí prakticky nepracovalo, přestože právě oni potřebovali cílenou podporu více než aktivní senioři.  Má cesta za poznáním vedla do Vídně, kde v jednom z domovů pro seniory právě zaváděli Smyslovou aktivizaci. Tam jsem v praxi viděla, že díky vnímavé a citlivé vztahové péči mezi pečovatelem a člověkem s demencí a cílené aktivizaci je možné významně podpořit a dlouhodobě zachovat dostupné zdroje takto nemocného člověka,“ vzpomíná ředitelka Institutu Smyslové aktivizace a garantka konceptu Hana Vojtová na dobu, kdy se rozhodla vydat na náročnou cestu, nabourat zažité stereotypy a systémy péče a pokusit se zavést principy Smyslové aktivizace do praxe českých geriatrických zařízení.

Smyslová aktivizace se orientuje na jedinečnost člověka, na jeho zdroje, nikoliv na deficity, člověka vnímá celostně - v oblasti tělesné, duševní a duchovní - všechny tyto části pak v péči a aktivizaci propojuje. Cílenou stimulací smyslů je podporována činnost mozku. Tím, že mozek dostává stálé impulzy, je udržován aktivní a může dlouhodoběji zachovat schopnosti a dovednosti člověka - například v oblasti péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání, používání příborů, příprava stravy...) nebo schopnost nadále vykonávat oblíbené, důvěrně známé činnosti (pečení, vaření, sázení květin ...). „Vše začíná v přístupu pečovatelů, v jejich komunikaci, v naslouchání a sdílení. Smyslová aktivizace učí pečovatele nehledat chyby a nedostatečnosti, ale hledat zdroje stárnoucího a demencí nemocného člověka a péči a aktivizaci cílit na jeho individuální potřeby. Jednoduše řečeno - znovu jej rozhoupat, rozpohybovat, motivovat, aby mohl spoluutvářet svůj život i ve stáří a dále se účastnit na životě společnosti,“ upřesňuje Hana Vojtová.

Co konkrétně si pod Smyslovou aktivizací představit? Každé setkání a setkávání mezi pečovatelem a pečovaným naplňuje čtyři základní pilíře. Prvním je dotyk, kontakt a pozdravení se podáním ruky. Dalším pilířem je emocionální podpora, aktivní zájem o život konkrétního seniora, třetím pilířem je verbální i neverbální komunikace a čtvrtým pilířem nedělitelná pozornost, oční kontakt, neboť pohledem do očí vnímáme pocity druhých.  

„Hlavním rizikovým faktorem pro Alzheimerovu nemoc je věk. Ve věku 60-65 let je postiženo zhruba 1 % populace a četnost onemocnění se zdvojnásobuje přibližně každých pět let. Ve věku 91 let a starších je pak demencí postiženo přibližně 50 % lidí. Vzhledem k vzrůstajícímu věku dožití, který podle odhadů za posledních dvacet let vzrostl průměrně o osm let, je pravděpodobné, že se počet takto nemocných osob zvýší,“ přidává další neradostnou statistiku Hana Vojtová.

Pozitivní efekt Smyslové aktivizace u seniorů s onemocněním demencí přitom jednoznačně prokázal pilotní výzkum na Katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity z let 2012 a 2013. Nezbývá tedy, než doufat, že se u nás najdou další osvícení ředitelé domovů pro seniory a odborným školením pořádaným Institutem Smyslové aktivizace, který Hana Vojtová založila, projdou další pečovatelé. Jen tak máme šanci, že i v pokročilém věku budeme moci spoluutvářet svůj život, i když se jej nedočkáme dostatečně tělesně a duševně fit.

Ing. Bc. Hana Vojtová vystudovala veřejnou správu a regionální rozvoj na Ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, v letech 2009 - 2011 absolvovala vzdělávání Dipl. trenéra Smyslové aktivizace v Rakousku (Institut Lore Wehner) a stala se certifikovanou lektorkou pro další vzdělávání v ČR. V roce 2015 iniciovala vznik Institutu Smyslové aktivizace ISA educa s.r.o. Pravidelně publikuje v odborném tisku, je spoluautorkou knihy Paliativní péče třetího tisíciletí, v současné době pracuje na knize na téma Smyslová aktivizace v české praxi. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci Ceny Olgy Havlové v roce 2015 Haně Vojtové udělil Poděkování za vynikající realizaci projektu (vynikající vedení DS Mistra Křišťana Prachatice a lektorování konceptu Smyslové aktivizace).

Více informací na www.smyslovaaktivizace.cz

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama