Reklama

Astma je nemoc z napětí

Základní léčba musí usilovat o řešení napětí v duševní a tělesné oblasti. Potíž, jak již bylo uvedeno, spočívá v tom, že astmaticky reagující člověk není s to jako příčinu svého onemocnění uvést některé životní problémy.

Coby potíže mu nejsou známy. Příčinou astmatických reakcí dětí jsou například:

-         časté napětí doma,

-         manželské potíže rodičů, které navenek nemusejí být očividné,

-         přísný či příliš bezvadný otec, nebo obráceně

Reklama

-         u jediného dítěte přehnaná pozornost matky, aniž by tato ryzí láska byla opětována.

Dítěti, které ve stísněné rodinné atmosféře nebo pod autoritativním otcem musí dýchat, se nedostává vzduchu. Domácí „klima“ může vyvolávat astma. V přeneseném smyslu lze hovořit o „alergii“ na dušev­ní napětí.

- Dítě také cítí napětí mezi rodiči, třebaže se mu kon­flikty zatajují a hádky se nekonají v jeho přítomnosti.

- Dítě nepozná, že v atmosféře, která se navenek jeví jako pohodová, trpí. Tyto pochody se odehrávají v oblasti podvědomí. Zhusta najevo vycházejí až při psychoterapii v dospělém věku.

Astmatické reakce dítěte na takové poměry jsou, nazíráno biologicky, přirozeně nanejvýš smyslu­plné: jsou protestním a alarmujícím signálem, kte­rý má upozornit na to, že ve formování osobnosti, tedy ve výchově, nastávají základní chyby.

Nejsou-li tyto souvislosti u dětí poznány, vede to k nevhodným léčebným opatřením. Selžou-li ob­vyklé tablety na astma, nebo je-li dítě ve stále těžším astmatickém stavu, je často jako poslední východisko zvolen přesun do jiného podnebí. Jde ovšem o důkaz, že skutečné příčiny choroby nebyly zjištěny. Jak to, že pa­cient byl kdysi dlouhá léta v tom samém podnebí zdráv a po uzdravení v údajně nebezpečném podnebí zůstal bez potíží? Pokud ovšem na ně nahlížíme jako na příčinu nemoci. Proč v tomto podnebí neonemocní také jiní lidé?

Příklad: Vzpomínám si na působivý případ, který tuto problematiku přibližuje. Šestileté dítě postižené astmatem, u něhož selhaly všechny medikamenty, by­lo posláno do lázní s jiným podnebím. Tam překvapivě rychle astma zmizelo. Během čtyřtýdenního pobytu ne­vypukly záchvaty. Ihned po návratu domů se nemoc vrátila. Rodiče se tedy rozhodli v příštím roce dítě do lázní poslat znovu. Tentokrát na čtvrt roku. Zlepše­ní totiž dali do souvislosti s jiným podnebím. Dítě čtvrt roku v lázních prospívalo. Doma se však astma vyskyt­lo znovu se zvýšenou intenzitou. Když dítě ve třetím ro­ce šest měsíců zůstalo v lázních bez zmíněné choroby, rozhodl se otec na lékařskou radu svůj obchod přeložit do oněch lázní a s rodinou se přestěhovat. Po přestěho­vání rodiny do lázní dítě opět trpělo astmatickými záchvaty. Když později přijelo na návštěvu do dřívější­ho bydliště - astmatické potíže nemělo. Zlepšení tedy nezpůsobila změna podnebí, nýbrž změna prostředí! Příčina astmatu spočívala v domácí atmosféře, v domá­cím „klimatu“, v němž dítě nemohlo volně dýchat.

Tento příklad zcela zřetelně učí: Zlepšení nemoci výměnou místa neopravňuje k závěru, že změna podnebí přinesla nápravu. Nápomocna je změna celkové situace!

Kdyby si rodiče uvědomili, že astma není podmíně­no podnebím, nýbrž že příčiny je třeba hledat v domá­cím prostředí a ve výživě, mohl by si otec nákladné pře­ložení obchodu ušetřit. Tento příklad je jedním z mno­ha. U většiny dětských případů astmatu se z neznalos­ti skutečných příčin dopouštíme podobných chyb.

U dítěte, právě tak jako u dospělého, otázky výživy hrají podstatnou roli. To obzvláště platí pro lymfatické děti, které často trpí tzv. „nachlazením“, tedy katary dýchacích cest. Přirozeně každý zánět sliznice nevede k astmatické reakci. Ani u dítěte, ani u dospělého. Aby zúžení dýchacích cest vlivem zduření sliznice způsobilo astma, musí k tomu ještě přistoupit zvláštní druh re­akce, sklon ke křeči.

Mnoho lidí sice často trpí katary dýchacích cest, nicmé­ně nikdy astmatem. Platí to i obráceně. Pokud se však u pacienta astma spojilo se zánětem průdušek nebo s ka­tarem dýchacích cest, je nutné při léčení přihlédnout k obě­ma složkám.

Léčí se jak záněty sliznice, tak astma. U dětí, které při každém kataru dýchacích cest dostanou astma, zhusta stačí již samotné léčení infekce. Tím se astma­tu zabrání.

- Znovu ovšem musíme zdůraznit nezbytnost vyvaro­vat se u lymfatického dítěte, které má sklon k in­fekcím, mléka.

- Mezi sladkostmi, které k infekční náchylnosti při­spívají, při astmatu zvláštní roli hraje čokoláda, případně kakao. Jsou děti, u nichž mohou tyto poži­vatiny astma vyvolat.

- Je-li u dítěte léčena infekční náchylnost a současně se odstraní domácí napětí nebo výchovné chyby, je každé dětské astma léčitelné.

- Rovněž je žádoucí vyvarovat se antibiotických lé­čebných prostředků při horečnaté infekci. U dět­ských a dospělých astmatiků je obzvláště důležité pozornost těmto nařízením věnovat ze dvou důvodů.

Zdroj: MUDr. M. O. Bruker - Jak se zbavit Alergie, nakladatelství Eko-konzul

Reklama

Komentáře

Reklama