Nevíte kam po maturitě? Co takhle studium adiktologie?

Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem? Zajímá Vás prevence, léčba či výzkum rizikových forem chování včetně užívání drog? Uvažujete o tom, že byste v této oblasti chtěli získat vysokoškolské vzdělání? Pak je tu pro vás bakalářský studijní program oboru ADIKTOLOGIE.

Studium interdisciplinárního oboru bylo zahájeno v akademickém roce 2005/2006. Je určeno těm, kteří se zajímají o otázky prevence, léčby či výzkumu rizikových forem chování, jako jsou užívání ilegálních drog, alkoholu, tabáku nebo gambling, jež mohou vést k vytvoření závislosti. Je vhodné pro ty, kteří chtějí v dané oblasti pracovat i pro ty, kteří v ní již pracují.


Prezenční (denní) studium v rozsahu 3,5 roků (7 semestrů) probíhá na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nabízí studentům možnost osvojit si teoretické znalosti i praktické dovednosti z řady různých oborů - např. medicíny, psychologie, speciální pedagogiky, sociologie či kriminologie i se specifickými postupy práce s klienty v různých typech služeb (např. psychoterapie).


Lektorský tým studijního oboru adiktologie tvoří přední odborníci, kteří se po roce 1990 významnou měrou podíleli na vzniku a rozvoji sítě nových typů služeb pro uživatele návykových látek a/nebo adiktologického výzkumu, kterým se dostává mezinárodního uznání.


V akademickém roce 2006/2007 by měla být zahájena i distanční forma studia, která bude kombinovat přístupy e-learningové internetové výuky se skupinovými semináři a individuálními konzultacemi.

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Centrum adiktologie

Psychiatrická klinika VFN

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze

Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2

tel.: + 420 224 965 035

e-mail: info@adiktologie.cz

Kontaktní osoba: Zdenka Hoznauerová

Co je obor adiktologie?

Adiktologie je nově koncipovaný multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Obor vznikl v důsledku postupně narůstajícího propojování nových poznatků o příčinách a rozvoji závislého chování z oborů medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce. Současně zohledňuje poznatky i z dalších vědních oborů, jako jsou např. ekonomika, právo, kriminologie, pedagogika, politologie, religionistika či kulturní a sociální antropologie. Ke studiu specifických forem lidského chování s potenciálem vytvoření závislosti tedy adiktologie přistupuje v širším výkladovém rámci studia kulturních, historických, sociálních, ekonomických, environmentálních a strukturálních podmínek a faktorů, jež ovlivňují chování člověka.

Cíle studia

Obor adiktologie přistupuje ke studiu rizikových forem lidského chování z globální perspektivy a nabízí teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro práci v oblastech prevence, léčby a výzkumu závislého chování a jeho dopadů či pro realizaci opatření na různých úrovních drogové politiky. Proto je cílem v práci se studenty zejména snaha:

 • vybavit je odpovídajícími znalostmi o faktorech ovlivňujících rozvoj různých forem závislého chování na úrovni jednotlivců a společnosti a o jeho historickém vývoji
 • naučit je pracovat s teoretickými poznatky získanými z adiktologických výzkumů a efektivně je využívat v praxi
 • vybavit je znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro tvorbu a realizaci opatření a intervencí, jejichž cílem je účinně předcházet a/nebo minimalizovat rizika problémů spojených s různými formami rizikového a závislého chování.

  Požadavky pro přijetí

  Studium je vhodné pro všechny, kdo se o práci s lidmi v obtížných životních situacích či v oblasti závislého chování zajímají nebo v ní už pracují. Musí mít středoškolské vzdělání nejlépe humanitního nebo všeobecného zaměření ukončené maturitní zkouškou. Výhodou je praxe, i krátkodobá např. v roli dobrovolníka v pomáhajících profesích nebo v jakémkoli typu drogové služby.

  Zájemci o studium musí ve stanoveném termínu zaslat vyplněnou přihlášku k přijímacímu řízení (ke stažení na https://www.is.cuni.cz/studium/prijriz/index.php), potvrzení od praktického lékaře a potvrzení o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (510,- Kč) a úspěšně složit přijímací zkoušky.

  Přijímací zkoušky

  Přijímací řízení se skládá ze dvou částí, písemné a ústní zkoušky, jež mají povinnou a dobrovolnou část. Uchazeč bude ke studiu přijat pouze pokud úspěšně zvládne obě jejich povinné části.

  a) povinná část přijímacího řízení

 • písemný znalostní test z oboru adiktologie - zaměřuje se na ověření znalosti základních oborových pojmů obsažených v publikaci: Kalina, K. a kol. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Filia Nova (plná elektronická verze je zdarma ke stažení na: http://www.drogy-info.cz/article/archive/64/ - hesla je nutná otevírat podle písmen).
 • písemný znalostní test v oborech biologie, chemie a fyziky - společný pro všechny uchazeče o studium v bakalářských studijních programech Specializace ve zdravotnictví na 1. LF UK. Test vychází z Modelových otázek (možno zakoupit v pokladně děkanátu).
 • ústní pohovor - má tři části:

  A) rozprava nad výsledky písemných testů a případné doplňující otázky k nim

  B) ověření schopností uchazeče porozumět odbornému textu (např. uchazeč přečte komisí vybraný úryvek odborného textu a zodpoví otázky k jeho obsahu)

  C) doplňující otázky o motivaci ke studiu.

  Všechny tři části ústní zkoušky jsou bodovány a konečný výsledek tvoří součet všech získaných bodů.


  b) nepovinná část přijímacího řízení

  Tato část může uchazečům pomoci získat další body za činnosti, jimiž prokazují svoji motivaci a připravenost ke studiu:

 • odborná praxe nebo dobrovolnická činnost v oboru - potvrzuje motivaci ke studiu a hodnocena je délka, intenzita a náročnost praxe. Bodově zvýhodněni jsou uchazeči, kteří prokáží, že pracovali jako dobrovolníci či placení pracovníci v organizaci, jež poskytuje služby v oboru adiktologie. Uchazeč musí předložit písemné potvrzení podepsané odpovědným pracovníkem organizace, pro niž pracoval. Z potvrzení musí být zřejmé co, kde a jak dlouho uchazeč vykonával a musí na něm být uveden telefonický a e-mailový kontakt na odpovědného pracovníka. Případné hodnocení práce uchazeče a jeho přínosu pro danou organizaci je výhodou.
 • předložení odborné písemné práce na téma z oboru adiktologie - dle uvážení uchazeče. Vytištěná a svázaná práce (1 ks) musí být přiložena k přihlášce ke studiu. Může jít např. o práce vytvořené v rámci Středoškolské odborné činnosti, absolventské práce apod., není však podmínkou a uchazeč může předložit jakýkoli odborný text, který sám napíše. Součástí práce musí být písemné prohlášení, v němž uchazeč svým podpisem potvrzuje, že je autorem textu. Hodnocena je odborná i formální úroveň textu. V případě, že uchazeč úspěšně zvládne písemnou část přijímacích zkoušek, je součástí ústních pohovorů rozprava nad jím předloženou prací.

  Průběh studia a hodnocení studentů

  Bakalářské studium adiktologie je rozvrženo do 7 semestrů, tj. 42 měsíců studia. V prvním roce je kladen důraz především na osvojení teoretických znalostí v základních medicínských oborech (tzv. kmenové předměty), jež jsou doplněny o úvod do studia adiktologických oborů. Ve druhém ročníku je již větší důraz kladen na odborné adiktologické předměty a v závěru studia na praktickou přípravu a zvládnutí nácviku terapeutických dovedností. Posluchači mají současně více prostoru pro přípravu svých závěrečných prací a pro konzultace se svými vedoucími bakalářských prací.

  a) hodnocení v průběhu studia

  V průběhu studia jsou studenti hodnoceni na základě písemných testů, seminárních prací (tzv. zápočty) a ústních zkoušek, jejichž počet je předepsán na začátku každého ročníku studia. Podmínkou pro úspěšné zvládnutí studia je i požadavek absolvovat předepsaný počet praxí a stáží s úspěšným hodnocením.

  b) zakončení studia

  Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jež probíhá ústní formou a obhajobou studenty zpracované bakalářské a kasuistické práce.

  c) rozsah státní závěrečné zkoušky

 • teoretické znalosti a praktické dovednosti v rozsahu definovaném jednotlivými předměty oboru.
 • ústní obhajoba bakalářské práce (oponované jedním oponentem) a kasuistické studie, jež musí být v souladu s definovanými normami pro bakalářské respektive kasuistické práce v oboru adiktologie.

  Možnosti pracovního uplatnění absolventů studia

  Cílem studijního programu adiktologie je zprostředkovat absolventům odpovídající znalosti a dovednosti a umožnit akademické vzdělání v oboru těm, kteří chtějí uplatnit nabyté zkušenosti v různých sektorech a pracovních oborech. Mohou nastoupit jako pracovníci preventivních a drogových služeb (zdravotnických i nezdravotnických, státních i nestátních), jako pracovníci veřejné správy zabývající se prevencí a řešením problémů spojených s rizikovými formami lidského chování, jako školní preventisté či poradci při řešení problémů spojených s rizikovým chováním apod. Osvojené znalosti a dovednosti mohou uplatnit i v širokém spektru multidisciplinárních týmů, jež se řešením problémů spojených s užíváním návykových látek v různých pracovních prostředích zabývají - např. zařízení sociálních služeb, speciálního školství, vězeňské služby, probační a mediační služby, policie či armády.

  Přihlášky k přijímacímu řízení

  Termín pro zasílání přihlášek k přijímacímu řízení: 28. února 2006

  Centrum adiktologie - odborné pracoviště Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze - se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených.

  Jádro činnosti Centra adiktologie tvoří zejména tři oblasti: (i) vysokoškolská výuka, (ii) výzkum a vývoj a (iii) tvorba programu celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru.

  Centrum tvoří čtrnáctičlenný multidisciplinární tým odborníků - představitelů různých vědních oborů a výzkumných přístupů. Svoji činnost zahájilo 3. října 2005.

  Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika VFN, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2, 120 00, tel.: 22496 5035 , info@adiktologie.cz; web: www.adiktologie.cz

 • Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
  Diskuze ke článku
  Přidat komentář

  Komentáře (6)

  • Obrázek uživatele jarmila.r
   jarmila.r (anonym)

   Lze studovat obor adiktologie na univerzitě 3. věku?

   Feb 01, 2006
  • Obrázek uživatele Iva
   Iva (anonym)

   Uz je známo, zda bude tento obor možno studovat i dálkově? (letos)

   Feb 13, 2006
  • Obrázek uživatele Návštěvník
   Návštěvník (anonym)

   Jsem jedním ze studentů a dílkově studovat zatím bohužel nejde- až po "vypuštění" prvních absolventů.

   Bře 15, 2006
  • Obrázek uživatele Katka
   Katka (anonym)

   Ahoj nevíte někdo. Jaká byla byla v minulém roce úspěšnost u přijímacího řízení? A zda je možné se na tuto školu dostat přímo po maturitě, nebo je to jako na psychologii, že téměř největší roli hraje praxe? Pokud o tom někdo víte něco víc, piště prosím na mail mlada.k"seznam.cz Děkuji

   Čer 02, 2006
  • Obrázek uživatele www.KamPoMaturite.cz
   www.KamPoMaturite.cz (anonym)

   Chcete ten článek dát i na www.KamPoMaturite.cz a www.VysokeSkoly.com ?

   Zář 25, 2009
  • Obrázek uživatele Adiktologie
   Adiktologie (anonym)

   V ČR došlo k zvrácenému zneužití tzv.neletálních zbraní , ktedré jsou používány proti mladým lidem, vew jménu adiktologie. Jsou to strašná prasata. Lidé jsou takto mučeni, trýzněni, je jim vzata lidská důstojnost. Jsou nuceni nastupovat do ústavů, nenávidí rodiče. Je to to nejstrašnější v dějinách České republiky. Je to nejzvrácenější pohrdání lidskými právy a svobodami.

   Lis 04, 2014

  Přidat komentář

  Reklama

  Reklama