Reklama

Jakým způsobem rostliny čistí vzduch?

Snaha o využití rostlin k boji proti znečištění ovzduší se objevila již se vznikem řeckých a římských měst. Abychom však byli schopni dokonale vysvětlit složitý mechanismus absorpce, zachycování a přeměny škodlivin v rostlině, budeme potřebovat ještě několik let výzkumů a vědeckých experimentů. Za současného stavu výzkumů ovšem již můžeme popsat následující proces.

-           Zaprvé, rostliny přeměňují oxid uhličitý a kyslík  procesem fotosyntézy; v jistém slova smyslu je už toto první etapou čištění, protože C02 je v příliš velkém množství pro člověka škodlivý.

-          Zadruhé, rostliny transpirují a tím zvyšují vlhkost vzduchu, což vytváří zdravější ovzduší.

-          Zatřetí, největší část své čisticí práce odvádějí rostliny tím, že svými listy zachycují jedovaté tě­kavé látky, jež je obklopují. Mají totiž schopnost pomocí svých biologických procesů pohlcovat určité chemické produkty nebo je uchovávat ve svém pletivu.

Reklama

Mikroorganismy nabalené na kořenech rostlin hrají také svou roli při čištění vzduchu. „Některé škodliviny přicházejí kořenovou cestou poté, co se sloučenina dostane pomocí komplexu fyzicko-chemických a biologických reakcí do vody v půdě,“ upřesňují Damien Cuny a Marie-Amélie Rzepka, členové skupiny vědců zabývající se biočištěním na farmaceutické fakultě univerzity v Lilie8.

 Tato nevídaná spolupráce s mikroorganismy umož­ňuje rostlině vyhnout se - pokud dávka škodlivé látky není příliš vysoká - intoxikaci a úhynu. Také člověk má z této symbiózy, skutečného „přírodního stroje na čištění vzduchu“, prospěch.

Putování škodlivin v rostlinách Damien Cuny a Marie-Amélie Rzepka ve stejném článku pokračují: „Škodliviny mohou vstupovat do rostlin i skrze listy. Na této úrovni jsou možné dvě další cesty: skrze průduchy nebo povrchovým usa­zováním.“

-          Průduchy jsou otvory umístěné především na listovém epidermu rostlin, nezbytné pro dýchání, fotosyntézu a regulaci transpirace. Právě díky průduchům probíhá výměna plynů mezi rostlinou a atmosférou. Touto cestou však mohou vstupovat pouze velmi těkavé sloučeniny s nízkou molekulární hmotností, často rozpustné ve vodě (S02, Nox, 03, CO, formaldehyd, benzen, toluen atd.).

-          Jakmile škodliviny projdou do podprůduchové dutiny, dostávají se do kontaktu s vodou, která lemuje její stěny. Ve vodní fázi mohou vstupovat do buněk, kde dochází k jejich metabolizaci, tj. transformaci (v širším slova smyslu, včetně zhoub­ných vlivů), nebo případně k jejich ukládání.

-          Škodliviny usazené na povrchu listů vstupují do kontaktu s kutikulou. Tato kontinuální (až na prů­duchy) lipidická vrstva tvoří ochrannou bariéru, kterou rostlina využívá několika způsoby. Kutikula není jenom na povrchu listu, ale má určitý reliéf a prodloužení směrem dovnitř epidermu. Škodli­viny mohou v rámci kutikuly putovat, jsou ovlivně­ny mnoha parametry: teplotou, druhem škodliviny apod. Na kutikule se častěji usazují sloučeniny se střední těkavostí (oproti těm, které vstupují přes průduchy), s vysokou molární hmotností a ve formě prachu a aerosolu.

Zdroj: Rostliny pro domov, nakladatelství CPress

Reklama

Komentáře

Reklama