Osm věků - osm stadií vývoje lidského života

28.4.2010 00:00
Psychologie

Erik H. Erikson je autorem psychoanalytické teorie lidského vývoje. Mnohem více než Sigmund Freud zdůrazňuje význam lidského ?já? (tedy nikoli instinktů a nevědomí) a vliv historických, sociálních a kulturních podmínek na vývoj člověka.

 

Eriksonovým základním východiskem je předpoklad, že vývoj člověka se děje po celý jeho život. Kromě pěti stadií vývoje dítěte připojil ještě tři stadia vývoje dospělého člověka.

Důležitá je také jeho představa o oboustranném ovlivňování generací, které nazval vzájemností (mutualitou). Nejen rodiče ovlivňují vývoj svého dítěte, ale i děti mají vliv na životní cesty svých rodičů a prarodičů.

Nejznámější je Eriksonova teorie osmi věků člověka (Erikson 1950, 1963, Boeree, 2009). V ní vymezil osm fází vývoje osobnosti; každá fáze je spojena s nějakým zásadním životním úkolem, který v sobě nese určitý vnitřní konflikt (vývojovou krizi). Pokud je tento konflikt vyřešen, přináší to pro ego člověka novou sílu a mohutnost. Pokud konflikt vyřešen není, jedinec opouští fázi s pocitem méněcennosti a ten si nese do další životní etapy.

Osm věků člověka - osm stadií vývoje lidského života

(zdroj: Erikson, 1950, 1963; Boeree, 2006)

                1.            stadium - základní důvěra proti základní nedůvěře (od narození do 1 roku).

                2.            stadium - sebedůvěra, autonomie a vůle proti zahanbení, studu a pochybám (od 1 do 3 let).

                3.            stadium - iniciativa, ochota riskovat oproti pocitům viny, rozvíjí se svědomí (od 4 do 5 let).

                4.            stadium - poznávání světa, získávání kompetence, snaživost proti lhostejnosti a pocitu méněcennosti (od 6 do 12 let).

                5.            stadium - nalezení identity a věrnosti, převzetí role svého pohlaví oproti difúznosti rolí při zařazování do společnosti a strachu ze zavržení

(od 12 do 18 let).

                6.            stadium - intimita, sblížení, láska proti izolaci, samotářství (mladší dospělost).

                7.            stadium - sociální zralost, plodnost, vyvrcholení života, produktivita a péče o druhé oproti stagnaci, prázdnotě, chudosti vztahů (střední dospělost).

                8.            stadium - moudrost, sebeúcta, integrita „já“ proti zoufalství, zahořklosti, depresi (pozdní dospělost, stáří). V osmé životní etapě je úkolem vyrovnat se s bilancí svého života, přijmout život takový, jaký byl, i fakt smrti.  

Ukázka z knihy Reminiscence (Portál 2010)

Přidat komentář

 
* *