Nevíte kam po maturitě? Co takhle studium adiktologie?

1.2.2006 00:00
Psychologie

Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem? Zajímá Vás prevence, léčba či výzkum rizikových forem chování včetně užívání drog? Uvažujete o tom, že byste v této oblasti chtěli získat vysokoškolské vzdělání? Pak je tu pro vás bakalářský studijní program oboru ADIKTOLOGIE.

Studium interdisciplinárního oboru bylo zahájeno v akademickém roce 2005/2006. Je určeno těm, kteří se zajímají o otázky prevence, léčby či výzkumu rizikových forem chování, jako jsou užívání ilegálních drog, alkoholu, tabáku nebo gambling, jež mohou vést k vytvoření závislosti. Je vhodné pro ty, kteří chtějí v dané oblasti pracovat i pro ty, kteří v ní již pracují.

Prezenční (denní) studium v rozsahu 3,5 roků (7 semestrů) probíhá na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nabízí studentům možnost osvojit si teoretické znalosti i praktické dovednosti z řady různých oborů - např. medicíny, psychologie, speciální pedagogiky, sociologie či kriminologie i se specifickými postupy práce s klienty v různých typech služeb (např. psychoterapie).

Lektorský tým studijního oboru adiktologie tvoří přední odborníci, kteří se po roce 1990 významnou měrou podíleli na vzniku a rozvoji sítě nových typů služeb pro uživatele návykových látek a/nebo adiktologického výzkumu, kterým se dostává mezinárodního uznání.

V akademickém roce 2006/2007 by měla být zahájena i distanční forma studia, která bude kombinovat přístupy e-learningové internetové výuky se skupinovými semináři a individuálními konzultacemi.

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Centrum adiktologie
Psychiatrická klinika VFN
1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2
tel.: + 420 224 965 035
e-mail: info@adiktologie.cz

Kontaktní osoba: Zdenka Hoznauerová

Co je obor adiktologie?
Adiktologie je nově koncipovaný multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Obor vznikl v důsledku postupně narůstajícího propojování nových poznatků o příčinách a rozvoji závislého chování z oborů medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce. Současně zohledňuje poznatky i z dalších vědních oborů, jako jsou např. ekonomika, právo, kriminologie, pedagogika, politologie, religionistika či kulturní a sociální antropologie. Ke studiu specifických forem lidského chování s potenciálem vytvoření závislosti tedy adiktologie přistupuje v širším výkladovém rámci studia kulturních, historických, sociálních, ekonomických, environmentálních a strukturálních podmínek a faktorů, jež ovlivňují chování člověka.

Cíle studia
Obor adiktologie přistupuje ke studiu rizikových forem lidského chování z globální perspektivy a nabízí teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro práci v oblastech prevence, léčby a výzkumu závislého chování a jeho dopadů či pro realizaci opatření na různých úrovních drogové politiky. Proto je cílem v práci se studenty zejména snaha:
 • vybavit je odpovídajícími znalostmi o faktorech ovlivňujících rozvoj různých forem závislého chování na úrovni jednotlivců a společnosti a o jeho historickém vývoji
 • naučit je pracovat s teoretickými poznatky získanými z adiktologických výzkumů a efektivně je využívat v praxi
 • vybavit je znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro tvorbu a realizaci opatření a intervencí, jejichž cílem je účinně předcházet a/nebo minimalizovat rizika problémů spojených s různými formami rizikového a závislého chování.

  Požadavky pro přijetí
  Studium je vhodné pro všechny, kdo se o práci s lidmi v obtížných životních situacích či v oblasti závislého chování zajímají nebo v ní už pracují. Musí mít středoškolské vzdělání nejlépe humanitního nebo všeobecného zaměření ukončené maturitní zkouškou. Výhodou je praxe, i krátkodobá např. v roli dobrovolníka v pomáhajících profesích nebo v jakémkoli typu drogové služby.
  Zájemci o studium musí ve stanoveném termínu zaslat vyplněnou přihlášku k přijímacímu řízení (ke stažení na https://www.is.cuni.cz/studium/prijriz/index.php), potvrzení od praktického lékaře a potvrzení o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (510,- Kč) a úspěšně složit přijímací zkoušky.

  Přijímací zkoušky
  Přijímací řízení se skládá ze dvou částí, písemné a ústní zkoušky, jež mají povinnou a dobrovolnou část. Uchazeč bude ke studiu přijat pouze pokud úspěšně zvládne obě jejich povinné části.

  a) povinná část přijímacího řízení
 • písemný znalostní test z oboru adiktologie - zaměřuje se na ověření znalosti základních oborových pojmů obsažených v publikaci: Kalina, K. a kol. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Filia Nova (plná elektronická verze je zdarma ke stažení na: http://www.drogy-info.cz/article/archive/64/ - hesla je nutná otevírat podle písmen).
 • písemný znalostní test v oborech biologie, chemie a fyziky - společný pro všechny uchazeče o studium v bakalářských studijních programech Specializace ve zdravotnictví na 1. LF UK. Test vychází z Modelových otázek (možno zakoupit v pokladně děkanátu).
 • ústní pohovor - má tři části:
  A) rozprava nad výsledky písemných testů a případné doplňující otázky k nim
  B) ověření schopností uchazeče porozumět odbornému textu (např. uchazeč přečte komisí vybraný úryvek odborného textu a zodpoví otázky k jeho obsahu)
  C) doplňující otázky o motivaci ke studiu.

  Všechny tři části ústní zkoušky jsou bodovány a konečný výsledek tvoří součet všech získaných bodů.

  b) nepovinná část přijímacího řízení
  Tato část může uchazečům pomoci získat další body za činnosti, jimiž prokazují svoji motivaci a připravenost ke studiu:
 • odborná praxe nebo dobrovolnická činnost v oboru - potvrzuje motivaci ke studiu a hodnocena je délka, intenzita a náročnost praxe. Bodově zvýhodněni jsou uchazeči, kteří prokáží, že pracovali jako dobrovolníci či placení pracovníci v organizaci, jež poskytuje služby v oboru adiktologie. Uchazeč musí předložit písemné potvrzení podepsané odpovědným pracovníkem organizace, pro niž pracoval. Z potvrzení musí být zřejmé co, kde a jak dlouho uchazeč vykonával a musí na něm být uveden telefonický a e-mailový kontakt na odpovědného pracovníka. Případné hodnocení práce uchazeče a jeho přínosu pro danou organizaci je výhodou.
 • předložení odborné písemné práce na téma z oboru adiktologie - dle uvážení uchazeče. Vytištěná a svázaná práce (1 ks) musí být přiložena k přihlášce ke studiu. Může jít např. o práce vytvořené v rámci Středoškolské odborné činnosti, absolventské práce apod., není však podmínkou a uchazeč může předložit jakýkoli odborný text, který sám napíše. Součástí práce musí být písemné prohlášení, v němž uchazeč svým podpisem potvrzuje, že je autorem textu. Hodnocena je odborná i formální úroveň textu. V případě, že uchazeč úspěšně zvládne písemnou část přijímacích zkoušek, je součástí ústních pohovorů rozprava nad jím předloženou prací.

  Průběh studia a hodnocení studentů
  Bakalářské studium adiktologie je rozvrženo do 7 semestrů, tj. 42 měsíců studia. V prvním roce je kladen důraz především na osvojení teoretických znalostí v základních medicínských oborech (tzv. kmenové předměty), jež jsou doplněny o úvod do studia adiktologických oborů. Ve druhém ročníku je již větší důraz kladen na odborné adiktologické předměty a v závěru studia na praktickou přípravu a zvládnutí nácviku terapeutických dovedností. Posluchači mají současně více prostoru pro přípravu svých závěrečných prací a pro konzultace se svými vedoucími bakalářských prací.

  a) hodnocení v průběhu studia
  V průběhu studia jsou studenti hodnoceni na základě písemných testů, seminárních prací (tzv. zápočty) a ústních zkoušek, jejichž počet je předepsán na začátku každého ročníku studia. Podmínkou pro úspěšné zvládnutí studia je i požadavek absolvovat předepsaný počet praxí a stáží s úspěšným hodnocením.

  b) zakončení studia
  Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jež probíhá ústní formou a obhajobou studenty zpracované bakalářské a kasuistické práce.

  c) rozsah státní závěrečné zkoušky
 • teoretické znalosti a praktické dovednosti v rozsahu definovaném jednotlivými předměty oboru.
 • ústní obhajoba bakalářské práce (oponované jedním oponentem) a kasuistické studie, jež musí být v souladu s definovanými normami pro bakalářské respektive kasuistické práce v oboru adiktologie.

  Možnosti pracovního uplatnění absolventů studia
  Cílem studijního programu adiktologie je zprostředkovat absolventům odpovídající znalosti a dovednosti a umožnit akademické vzdělání v oboru těm, kteří chtějí uplatnit nabyté zkušenosti v různých sektorech a pracovních oborech. Mohou nastoupit jako pracovníci preventivních a drogových služeb (zdravotnických i nezdravotnických, státních i nestátních), jako pracovníci veřejné správy zabývající se prevencí a řešením problémů spojených s rizikovými formami lidského chování, jako školní preventisté či poradci při řešení problémů spojených s rizikovým chováním apod. Osvojené znalosti a dovednosti mohou uplatnit i v širokém spektru multidisciplinárních týmů, jež se řešením problémů spojených s užíváním návykových látek v různých pracovních prostředích zabývají - např. zařízení sociálních služeb, speciálního školství, vězeňské služby, probační a mediační služby, policie či armády.

  Přihlášky k přijímacímu řízení
  Termín pro zasílání přihlášek k přijímacímu řízení: 28. února 2006

  Centrum adiktologie - odborné pracoviště Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze - se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených.
  Jádro činnosti Centra adiktologie tvoří zejména tři oblasti: (i) vysokoškolská výuka, (ii) výzkum a vývoj a (iii) tvorba programu celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru.
  Centrum tvoří čtrnáctičlenný multidisciplinární tým odborníků - představitelů různých vědních oborů a výzkumných přístupů. Svoji činnost zahájilo 3. října 2005.
  Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika VFN, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2, 120 00, tel.: 22496 5035 , info@adiktologie.cz; web: www.adiktologie.cz
 • Přehled komentářů

  zobrazit všechny komentáře 

  Uz je známo, zda bude tento obor možno studovat i dálkově? (letos)
  Iva  |  13.2.2006 10:22

  Jsem jedním ze studentů a dílkově studovat zatím bohužel nejde- až po...
   |  15.3.2006 13:14

  Ahoj nevíte někdo. Jaká byla byla v minulém roce úspěšnost u...
  Katka  |  2.6.2006 18:10

  Chcete ten článek dát i na www.KamPoMaturite.cz a www.VysokeSkoly.com ?
  www.KamPoMaturite.cz  |  25.9.2009 17:02

  V ČR došlo k zvrácenému zneužití tzv.neletálních zbraní , ktedré...
  Adiktologie  |  4.11.2014 14:37

  zobrazit všechny komentáře

  Přidat komentář

   
  * *