Ergoterapie

16.2.2010 00:00
Psychologie

Ergoterapeut je jeden ze členů multidisciplinárního týmu a jeho úlohou je pomoci pacientovi překonat potíže při provádění běžných denních činností. Pomáhá využít jeho potenciálu, aby mohl vykonávat činnosti, které jsou nezbytné pro naplnění sociálních rolí a zapojení do plnohodnotného života. Primárním zájmem ergoterapie je umožnit jedinci provádět činnosti nebo zaměstnávání, které považuje za užitečné nebo smysluplné, které přispívají ke zlepšení jeho celkového zdravotního stavu a kvality života a které jsou nezbytné pro jeho zapojení do společnosti .

 

Zvolené terapeutické činnosti by proto měly vždy zohledňovat osobní, sociální, kulturní a ekonomické potřeby jedince a také podmínky prostředí, v němž žije. Ergoterapeuti pracují s lidmi všech věkových skupin, kteří mají omezení v provádění aktivit z důvodu fyzických, psychických, smyslových nebo sociálních bariér.  

Přestože trvají potíže stručně vyložit, co je to ergoterapie, její členové z různých oblastí praxe se shodují na tom, že jejich odborným zájmem je lidské zaměstnávání, které je jak cílem, tak prostředkem terapie. Pro ilustraci uvádíme příklady definic několika renomovaných ergoterapeutických organizací:  

„Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení. Pojmem zaměstnávání jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho životního stylu a identity.“ (Česká asociace ergoterapeutů, 2008)  

„Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tak, že se snaží pomoci lidem provádět činnosti, které zvyšují možnost jejich začlenění (participace), nebo přizpůsobují prostředí podporující participaci osoby.“ (Světová federace ergoterapeutů, 2004)  

„Cílem ergoterapie je podpořit zdraví a celkový pocit pohody jedince prostřednictvím smysluplného zaměstnávání. Ergoterapeuti jsou přesvědčeni o tom, že zdraví může být ovlivněno činností člověka. Ergoterapie je léčba osob s tělesným a duševním onemocněním nebo disabilitou, při které se používají specificky zvolené činnosti s cílem umožnit osobám dosáhnout maximální funkční úrovně a nezávislosti ve všech aspektech života.“ (Rada ergoterapeutů evropských zemí, 2000)  

Ergoterapie je založena na přesvědčení, že lidé jsou aktivní bytosti, které se prostřednic-tvím dynamických interakcí s fyzickým, sociálním, kulturním a spirituálním prostředím neustále vyvíjejí a jsou schopny se adaptovat na změny. 

Filozofie profese je založena na holistickém pohledu na člověka a vychází z předpokladu, že každý člověk je jedinečná bytost, která je schopna pomocí vhodně zvolené činnosti zlepšit stav svého zdraví, funkčních schopností, zaujmout potřebné nebo chtěné životní role a dosáhnout tak zlepšení kvality života .

Základní potřebou každého člověka je mít možnost provádět činnosti, které chce nebo potřebuje vykonávat. Pokud se člověk nemůže v plné míře zapojit do každodenních činností, může to vést ke zpomalení jeho vývoje, ztrátě funkčních schopností, zvýšení závislosti na okolí a zhoršení kvality jeho života. Z důvodu těchto potenciálně negativních následků nečinnosti ergoterapie využívá za účelem podpory zdraví smysluplnou činnost jako prostředek terapie. Již v roce 1922 Meyer uvádí, že „ergoterapie potvrzuje fakt, že zásadní vliv na zdraví a pohodu jedince má činnost, kterou se zaměstnává.  

Souhrnně lze tedy uvést, že ergoterapie je profese, která:

  • se specificky zaměřuje na provádění činností, jež osoba považuje za užitečné nebo smysluplné;
  • považuje činnost za cíl i prostředek terapie;
  • je založena na přístupu zaměřeném na klienta;
  • v léčbě vychází ze sociálních rolí osoby;
  • zajímá se o prostředí, v němž osoba žije a pracuje, protože provádění činnosti je ovlivněno vzájemnou interakcí mezi jedincem a prostředím. 

Zpracováno dle knihy Ergoterapie (Portál)

 

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dost zajímavý, měla bych zájem
Hanka  |  19.6.2010 00:26

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *